APSTIPRINĀTS
ar Valmieras 2. vidusskolas
direktora rīkojumu Nr. 21-v. no 10.09.2007

Valmieras 2. vidusskolas
Skolas padomes priekšsēdētājs
Andrejs Bašķis ____________________
Valmieras 2. vidusskola

 

SKOLAS PADOMES NOLIKUMS

I Vispārīgie jautājumi

1. Valmieras 2. vidusskolas Skolas padomes (turpmāk – Padome) nolikums izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 13. pantu.

2. Padome darbojas, pamatojoties uz Valmieras 2. vidusskolas (turpmāk – Skola) nolikumu un šo nolikumu.

II Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi

3. Sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības (dibinātāja) sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.
4. Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.
5. Veicināt Skolas atbalsta fonda darbību.
6. Risināt ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus.

III Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība

7. Padomes sastāvā ir:
a) Viens bērnudārza audzēkņa vecāks un pieci skolēnu audzēkņu vecāki, kurus uz četriem gadiem attiecīgi ievēl aizklātā balsošanā bērnudārza vecāku kopsapulcē un Skolas vecāku kopsapulcē;
b) Divi pedagogi, kurus uz četriem gadiem ievēl aizklātā balsošanā pedagoģiskā padome;
c) Divi skolēni, kurus uz vienu gadu administrācija kopā ar skolēnu padomes priekšsēdētāju ievēl no 9. – 12. klašu skolēniem;
d) Skolas direktors.
8. Vecāku pārstāvis Padomē nevar būt pedagogs, kura bērns mācās skolā.
9. Vecāku pārstāvis Padomē nevar būt vecāks, kura bērns nemācās skolā.
10. Skolēnu pārstāvjus ir jāpārvēlē, ja skolēns (-ni) pārtrauca mācības skolā; Vecāku pārstāvju jāpārvēlē, ja bērns pārtrauca mācības skolā.
11. Padomi vada priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāju ievēl no padomē ievēlētajiem vecākiem visi padomes locekļi.
12. Padomes priekšsēdētājs:
a) organizē Padomes darbu saskaņā ar Padomes apstiprinātu darba plānu;
b) apstiprina Padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada Padomes sēdes;
c) izsaka priekšlikumus Skolas attīstības plānam;
d) sniedz pārskatu Skolas skolēnu vecāku konferencē (kopsapulcē) par padomes darbu;
e) ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no direktora un dibinātāja (pašvaldības) ar Skolas darbību saistītos dokumentus un informāciju;
f) ir tiesīgs pieprasīt direktoram un dibinātājam (pašvaldībai) sniegt pārskatu vai informāciju par Skolas darbības jautājumiem.

IV Padomes darba organizācija

13. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes (mācību) gadā.
14. Padome lēmumus pieņem balsojot.
15. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva.
16. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
17. Padomes sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic vecāku pārstāvis.
18. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
19. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem.

V Padomes funkcijas

20. Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un saskaņot to.
21. Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Skolas iekšējos normatīvajos aktos.
22. Sekmēt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu Skolai.
23. Sekmēt Skolas un ģimenes sadarbību.
24. Sekmēt Skolas un sabiedrības sadarbību.
25. Par Padomes lēmumiem direktors pēc nepieciešamības informē pedagogus un vecākus.