Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantu,

Valmieras 2.vidusskolas nolikuma 9.1.2., 11.3.6. apakšpunktiem

 

Valmieras 2.vidusskolas

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 • Valmieras 2. vidusskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) padomes (turpmāk – Padome) mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku (personu, kas realizē aizgādību) (turpmāk – vecāki) un Izglītības iestādes savstarpējo sadarbību, sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
 • Padomes reglaments nosaka Padomes kompetenci, darbības jomas, Padomes struktūru, tās personālsastāvu, darba organizāciju, informācijas aprites kārtību, lēmumu pieņemšanas procedūru un to paziņošanas kārtību, kā arī citus ar Padomes darbu saistītus jautājumus.
 • Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas ievērojot Izglītības likuma 31.pantā noteikto.

 

 1. Padomes kompetence un darbības jomas
 • Izglītības iestādes Padome:
  • sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
  • piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;
  • sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;
  • sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
  • ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus (izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām) nodrošina vecāki;
  • lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām;
  • risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
  • veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;
  • informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;
  • ir tiesīga veidot vecāku interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus;
  • veic citus izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
 • Par Padomes darbu un tās lēmumiem tiek informēti Vecāki, Izglītības iestādes darbinieki un izglītojamie. Padome ir tiesīga pati lemt par lēmumiem, kuri tiek paziņoti, to paziņošanas formu (izmantojos Izglītības iestādes mājaslapu, e-klasi, Vecāku sanāksmēs vai kopsapulces utt.)

 

 1. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība
  • Padome sastāv no:
   • Izglītības iestādes izglītojamo vecākiem, nosakot, ka no katras klases tiek ievēlēts viens vecāks, kā arī divi vecāki no Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības “Varavīksne”. Vakara (maiņu) un neklātienes izglītības programmu vidējās izglītības posma klases var ievēlēt pārstāvi darbam Padomē arī no pilngadīgu izglītojamo vidus;
   • Vecāku pārstāvji tiek ievēlēti uz četriem gadiem atklātā vai aizklātā balsošanā Izglītības iestādes attiecīgās Vecāku klašu grupu sapulcēs. Klases vai grupu sapulces noslēgumā paziņo balsošanas rezultātus;
   • Pedagogiem, kurus uz četriem gadiem ievēlē aizklātā balsošanā Izglītības iestādes pedagoģiska padome;
   • Izglītojamie, kurus uz vienu gadu Izglītības iestādes administrācija kopā ar skolēnu padomes pārstāvjiem ievēlē no 9. – 12. klašu izglītojamajiem.
  • Vecāku pārstāvis Padomē nevar būt vecāks, kura bērns nemācās skolā;
  • Izglītojamo pārstāvji ir jāpārvēlē, ja izglītojamais (-mie) pārtrauca mācības skolā;
  • Vecāku pārstāvji jāpārvēlē, ja bērns pārtrauca mācības skolā.

 

 1. Padomes darba organizācija
 • Izglītības iestādes Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē no vecāku pārstāvju vidus. Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā;
 • Padomes sekretāru ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē no Vecāku vai skolotāju pārstāvju vidus;
 • Padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un padomes sekretāru var ievēlēt darbam Padomē ne vairāk kā uz trijiem termiņiem;
 • Padomes priekšsēdētājs:
  • Organizē un vada Padomes darbu;
  • Apstiprina Padomes sēžu darba kārtību;
  • Sasauc un vada sēdes;
  • Sniedz pārskatu Izglītības iestādes Vecāku kopsapulcē par Padomes darbu;
  • Nepieciešamības gadījumā, pieprasa un saņem no Izglītības iestādes administrācijas informāciju par dažādām skolas darbības jomām;
 • Padomes sēdes tiek sasauktas vismaz trīs reizes mācību gadā;
 • Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes locekļiem un vecāku pārstāvji ir vairākumā, kā arī sēdē piedalās vismaz viens katras pārstāvniecības grupas pārstāvis un padomes vadītājs vai viņa vietnieks;
 • Padomes lēmumi tiek pieņemti balsojot. Neizšķirtā balsojuma gadījumā izšķiroša ir Padomes priekšsēdētāja balss;
 • Padomes sēdes ir atklātas. Informācijas sniegšanai padomes darbā var tikt pieaicināti savas jomas speciālisti viedokļa sniegšanai, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk un efektīvāk veiktu Padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanu;
 • Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes lēmumi tiek fiksēti protokollēmuma formā. Padomes sekretārs noformē sēdes protokolu un pārbauda ierakstu pareizību tajā.
 • Informācijas pieejamībai Padomes darbā izmanto visus izglītības iestādei pieejamos komunikatīvos kanālus, lai nodrošinātu Vecāku, izglītojamo, Izglītības iestādes darbinieku informēšanu;

 

 1. Noslēguma jautājumi
 • Padome apstiprina Izglītības iestādes reglamentu padomes sēdē, saskaņojot ar Izglītības iestādes direktoru;
 • Grozījumus Padomes reglamentā apstiprina padomes sēdē, saskaņojot ar Izglītības iestādes direktoru.

 

 

Padomes priekšsēdētājs                                   Diāna Vašuta

 

SASKAŅOTS

ar Valmieras 2.vidusskolas direktora

 1. gada 28.augusta rīkojumu Nr. 09.232/1.8/19/20-1

___________________ /A.Gluhovs/

                                                                                                                                                              Paraksts

SASKAŅOTS

Valmieras 2.vidusskolas Padomē

2019.gada 20.augusta, sēdes protokols Nr.11, lēmums Nr.2