Skola, kurā atbalsta katra skolēna mācīšanos un īsteno mācīšanās iedziļinoties pieeju, darbojas kā mācīšanās organizācija, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas jauniem apstākļiem. Tajā skolēni, skolotāji, skolas vadība un pārējais personāls individuāli un kopīgi mācās, lai sasniegtu savus un kopējos mērķus.
Skolas galvenā ideja ir iesaistīt mācībās, kas dod iespējas iedziļināties, un uzlabot sniegumu katram skolēnam. Gan mācīšana, gan mācīšanās ir virzīta, lai šo ideju īstenotu. Ideja ir rezultāts procesam, kurā iesaistīts viss skolas personāls.Idejas projekta saturam – STEM attīstības ceļi un izvirzāmās prioritātes, attīstās radošās izpausmes un inovācijas uzdevumu pārklājums, tehnoloģisko risinājumu pieredze un STEM zinātņu integrēšana ikdienas mācību procesā. Prioritārs uzdevums ir nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu kvalitatīvu STEM mācību procesu izglītojamā personības izaugsmei, gan intelektuāli, gan darbojoties praktiski.

Dalībnieku (skolēnu mobilitāte) skaits:  30.

Valstis: Somija, Igaunija, Lietuva, Vācija, Spānija, Bulgārija.

Projekta koordinators: Vjačeslavs Piskunovs, direktora vietnieks izglītības jomā ().

COVID-19 un ar to saistītās attālinātās mācīšanās nesušas daudz izaicinājumu gan organizāciju jeb skolu līmenī, gan indivīdu–pedagogu–skolēnu–līmenī. Skolēniem bija jāpielāgojas salīdzinoši daudz individuālākam un pašu plānotam mācību procesam, ar mazāku tūlītēju atbalstu, kas nenoliedzami prasīja pielietot un attīstīt dažādas vispārīgās prasmes, piem. plānot un organizēt savu laiku un pienākumus, un tikt galā ar dažādām grūtībām. Savukārt skolotājiem-izaicinājumu, digitalizācijas un profesionālās pilnveides un reālā noguruma laiks. Laiks, kas deva signālu, ka gribas atgriezties ierastā ritmā, piedalīties klātienes sapulcēs, izjust kafijas smaržu un bērnu čalas, apmeklēt izstādes/seminārus, viesoties pie sadarbības skolu partneriem citās valstīs, un vienkārši ikvienam apzināties savu (pedagogiem, izglītojamiem) izaugsmes
potenciālu, attīstot jaunu skatījumu kā rezultātā uzlabojas darba un attiecību kvalitāte, veidojas labvēlīga izglītības vide, pozitīvi ietekmējot mācīšanas iespējas.

Dalībnieku (pedagogu + skolēnu mobilitāte) skaits:  18+12.

Valstis: Somija, Igaunija, Lietuva, Vācija, Spānija, Grieķija, Itālija, Čehijas Republika.

Projekta koordinators: Vjačeslavs Piskunovs, direktora vietnieks izglītības jomā ().

Projekta mērķis

nodrošināt multilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi mūsdienīga mācību satura un valodas integrētās apguves sekmēšanai atbilstoši mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām, izveidojot multilingvālās skolas konceptu, paaugstinot izglītības iestādes kapacitāti un darba efektivitāti.

Projekta uzdevumi
* pedagoģiskais personāls iepazīstas ar partnervalstu pieredzi multilingvālās izglītības un IKT jomas kontekstā un ievesot savā darbā Valmieras un skolas apstākļiem piemērotas metodes šī darba optimālai darbībai;
*izveidots multilingvālās skolas koncepts un CLIL programmas
*izstrādāta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Plānots, kā dalībnieki apgūs noteiktās zināšanas, prasmes un iemaņas:
*zināšanas multilingvālās (CLIL) un IKT programmu veidošanā un realizēšanā
*tiks iepazīstināti ar veiktajiem pētījumiem/projektiem multilingvālās izglītības kontekstā, secinājumiem un to izmantošanu mūsdienu skolas kontekstā
*IKT kompetenču pilnveide diagnostikas instrumentu izstrādē un IKT risinājumu izmantošanā
*multilingvālās skolas koncepta izveide un CLIL programmu klāsta papildinājums

Dalībnieku (pedagogu mobilitātes) skaits:  19.

Valstis: Itālija, Kipra, Malta.

Projekta koordinators: Vjačeslavs Piskunovs, direktora vietnieks izglītības jomā ().

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux