Daudzveidīgāk un interesantāk

Kā mācībās pilnvērtīgi iekļaut ikvienu  skolēnu –  tas ir jautājums, kas nodarbina Valmieras 2. vidusskolas pedagogu prātus. Atvērtība, uztverot skolēnu dažādību kā normu, ne izņēmumu, ir viens no lielākajiem šodienas skolu izaicinājumiem.

Valmieras 2.vidusskola ”karstajās sarunās”

 Skola2030 konferencē „Skola katram bērnam” 08.10.2020. Ogrē

Iedziļinoties  nākotnes izglītības tendencēs, esam raduši jaunus skatu punktus skolas attīstībā, pēctecībā, piedāvājot mācības latviešu valodā, sākot no pirmās klases, un šobrīd jau arī 7., 8. klasēs. Mainām skolas stratēģisko redzējumu un esam uzsākuši virzību uz personalizētu mācīšanos, pilnveidojot līdzšinējo mācīšanas un mācīšanās pieredzi.

Kā efektīvāk iekļaut mācību procesā ikvienu skolēnu, prāto Valmieras 2.vidusskolas pedagogu saime.

Esam atvērti ikvienām nozīmīgām pārmaiņām, kā arī jauno kolēģu piesaistei, kas nav viegls darbs. Šogad skolā darbu uzsāka 7 jaunie kolēģi, no kuriem 4 ir studenti un 1 projekta “Mācītspēks” dalībnieks. Komandā ir spēks un enerģija, kas rosina pedagogus uz profesionālo pilnveidi un inovāciju ieviešanu, kā arī kolēģu savstarpējo sadarbību efektīvā mācību stundā katra skolēna individuālajai izaugsmei gan ārvidē, gan skolas gaiteņos, gan bibliotēkā u.c.

Mērķtiecīgi Valmieras 2.vidusskolas pedagogi domā, plāno un organizē skolēniem saistošu un interesantu mācību procesu, ņemot vērā jauno mācīšanās pieeju Latvijā. Tiek diskutēts, kā un ko  katrs pedagogs var mainīt savā profesionālajā darbībā, lai palīdzētu ikvienam skolēnam, neatkarīgi no viņa spējām, prasmēm, interesēm un rakstura, justies pieņemtam un saprastam skolas vidē, sekmējot ikviena skolēna radošumu, talantus un individuālo spēju pilnveidošanos.

Ko mēs zinām par jauno mācību saturu un kā to realizējam?

Jaunajā mācību priekšmetā – inženierzinības – 7. klases skolēni no skices nokļuva līdz galaproduktam plānojot, eksperimentējot, radot. Pedagogs šai izziņas procesā darbojās kā padomdevējs.

3.klašu dabaszinību tēma „Orientēšanās”. Kā mācīt? Pēc grāmatas: debespuses, apzīmējumi, darbs ar kompasu. Kā šo mācību procesu var padarīt radošāku, saistošāku? Piemēram, piedāvājot orientēšanos skolā- iepazīstot skolas ēkā  debespušu  virzienus, saskaitot, cik pakāpienu ir B korpusa trepēs, atrodot skolā direktoru, teātra mākslas skolotāju un uztaisot selfijus (pašbildes) kopā ar viņiem, piemeklējot pareizo atslēgu un atverot garderobi Nr.14, saskaitot, kurā stāvā ir visvairāk augu, bet kompleksais uzdevums – pamatot atrasto un izzināto „lietu” nozīmi.

Ir vērojamas atšķirības datorikas mācību saturā salīdzinājumā ar informātiku. Būtiskākais, ka mūsdienās var kreatīvi izmantot pieejamo viedierīču aplikācijas, realizēt kompleksus darbus. Ar aizrautību skolēni sagatavoja infografikas jeb plakātus, kas tika veidoti kopīgas sadarbības rezultātā  latviešu valodas, sociālo zinību un datorikas pedagogiem. Ikdienā  vērojama dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbība. Kolēģi meistarīgi saskata mācību tēmu padziļinātas apguves iespējas, ko vislabāk var paveikt tikai sadarbojoties. Informācijas tehnoloģiju iespēju dažādība mācību stundā ir liels atbalsts gan skolēniem, gan pedagogiem.

Līdz ar pilnveidotā  izglītības satura ieviešanu arvien vairāk skolotāji organizē darbu mācību stundās tā, lai  katram skolēnam  tiktu  piedāvāti izaicinājumi un izvirzīti nozīmīgi mērķi, lai, apgūstot konkrētā mācību priekšmeta saturu, vienlaikus dotu iespēju skolēnam mācīties domāšanas un darbošanās stratēģijas, kas ļauj attīstīt domāšanas dziļumu jeb kompleksumu un mācīties arvien patstāvīgāk, kā arī attīstīt vērtēšanas sistēmu, kas nodrošina mācīšanās procesā noderīgu atgriezenisko saiti katram.

Sasniedzamā rezultāta vizualizēšana jau no 1.klases

Integrēts darbs ”Mana Valmieras 2.vidusskola”

/dabaszinībās, matemātikā, sociālās zinībās , dizainā un tehnoloģijās 1.kl./ 

Esam pārliecināti, ka zināšanas un prasmes RODAS – DAROT!

Valmieras 2. vidusskolas komanda

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux