Valmieras 2. vidusskolas

SKOLĒNU PADOMES REGLAMENTS

 

Izdots saskaņā ar

Valmieras 2.vidusskolas nolikuma

9.2.3. un 11.3.10.  apakšpunktiem

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 • Skolēnu padome (turpmāk tekstā – pašpārvalde) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska. Pašpārvalde līdzdarbojas Valmieras 2.vidusskolas (turpmāk tekstā – izglītības iestādes) darba organizēšanā;
 • Pašpārvaldi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu mācību procesa efektivitāti;
 • Pašpārvalde savā darbībā ievēro šī reglamenta, izglītības iestādes nolikuma, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu un citu normatīvo aktu prasības;
 • Pašpārvaldei var būt sava simbolika un atribūtika;
 • Pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības izglītības iestādes administrācijai.

 

 1. Pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi
 • Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbildīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.
 • Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:
  • sadarboties ar Izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem;
  • pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem;
  • veicināt mācību procesa efektivitāti;
  • iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā izglītības iestādē;
  • apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā;
  • veicināt sadarbību ar citām skolām, iestādēm un organizācijām;
  • koordinēt skolēnus un paust to viedokli dažādos jautājumos, tai skaitā izglītības iestādes padomē, ārpus izglītības iestādes, masu saziņas līdzekļos;
  • organizēt tikšanos ar studentiem un dažādu profesiju pārstāvjiem;
  • sadarboties ar izglītības iestādes atbalsta personālu.

 

 1. Pašpārvaldes izveide un vēlēšanas
 • Pašpārvaldes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka šis reglaments;
 • Pašpārvalde tiek ievēlēta vispārējās, tiešās un aizklātās vēlēšanās vienu reizi gadā.
 • Katrā klasē ievēl divus pārstāvjus darbam pašpārvaldē;
 • Ievēlētās Pašpārvaldes darbības ilgums ir viens gads;
 • Pašpārvaldē ievēlētais skolēns beidz savu darbību, pārtraucot mācības Izglītības iestādē vai pēc paša vēlēšanās.

 

 1. Pašpārvaldes sastāvs un darbība
 • Pašpārvaldes sastāvs: priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs, locekļi;
 • Pašpārvaldes sēdēs piedalās visi pašpārvaldes locekļi;
 • Pašpārvaldes sēdes 5. – 12. klašu grupā vada priekšsēdētājs un direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā. Sēdi protokolē sekretāre;
 • Pašpārvaldes sēdes notiek izglītības iestādes telpās vismaz vienu reizi mēnesī;
 • Katram sēdes dalībniekam ir tiesības izteikties par katru apspriežamo jautājumu;
 • Nevienprātības gadījumā jebkuram no sēdes dalībniekiem ir tiesības ierosināt balsošanu par kādu no jautājumiem;
 • Balsošanas kārtība:
  • Balsošana notiek atklāti, balsošanas brīdī paceļ roku;
  • Aizklātā balsošana var notikt gadījumā, ja tiek lemts par jautājumu, kas attiecas uz kādu cilvēku personīgi;
  • Aizklātā balsošana var notikt arī balsojot par citāda rakstura jautājumiem, par to lemj visi Pašpārvaldes locekļi;
  • Gan atklātas, gan aizklātas balsošanas gadījumā balsojuma rezultātu paziņo Pašpārvaldes priekšsēdētājs.

 

 1. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi
 • Pašpārvaldei ir tiesības:
  • organizēt pašpārvaldes darbību atbilstoši šim reglamentam;
  • iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes administrācijai, izglītības iestādes padomei par mācību darba, kā arī sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumiem;
  • piedalīties izglītības iestādes darba plānošanā;
  • iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai izglītības iestādes normatīvajos aktos;.
  • izteikt pašpārvaldes locekļu un skolēnu viedokļus izglītības iestādes administrācijai;
  • rīkot pasākumus, iekļaujot tās izglītības iestādes darba ciklogrammā;
 • Pašpārvaldes pienākumi ir:
  • regulāri informēt skolēnus, skolotājus un administrāciju par darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
  • organizēt kārtības uzturētāju grupu pasākumu norises laikā;
  • atbalstīt izglītības iestādes administrāciju un skolotājus iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas nodrošināšanā;
  • pašpārvaldes locekļi uzņemas visu atbildību par saviem lēmumiem un to sekām;

23.6. aktīvi iesaistīt skolēnus izglītības iestādes un pilsētas pasākumos;

23.7. aktīvi organizēt ārpusstundu darbību, sadarbojoties ar skolotājiem.

 

Pašpārvaldes priekšsēdētāja                                                  Anna Koziņeca

 

SASKAŅOTS

ar Valmieras 2.vidusskolas direktora

 1. gada 19. novembra rīkojumu Nr. 09.232/1.8/19/30-1

___________________ /A.Gluhovs/