Apstiprināts ar Valmieras 2. vidusskolas
direktora rīkojumu Nr. 43 – v. no 23.10.2007

 

Valmieras 2. vidusskola

SKOLĒNU PADOMES NOLIKUMS

I. Vispārīgie jautājumi

1. Skolēnu padome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska. Pašpārvalde līdzdarbojas izglītības iestādes darba organizēšanā.
2. Skolēnu padomi izveido skolēni, lai pārstāvētu uz aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti.
3. Skolēnu padome savā darbībā ievēro skolēnu padomes nolikumu, Valmieras 2. vidusskolas nolikumu un Valmieras 2. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus.
4. Pašpārvaldei var būt sava simbolika un atribūtika.
5. Pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības Valmieras 2. vidusskolas administrācijai.

II. Skolēnu padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

6. Skolēnu padomes darbības mērķis ir panākt skolēnu un Valmieras 2. vidusskolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbildīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.
7. Skolēnu padomes galvenie uzdevumi:
7.1. sadarboties ar Valmieras 2. vidusskolas administrāciju un pedagogiem;
7.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar Valmieras 2. vidusskolas administrāciju un pedagogiem;
7.3. veicināt mācību procesa efektivitāti;
7.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā Valmieras 2. vidusskolā;
7.5. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā;
7.6. veicināt sadarbību ar citām skolām, organizācijām un JC „Vindu”;
7.7. koordinēt skolēnus un paust to viedokli dažādos jautājumos, tai skaitā skolas padomē, ārpus skolas, masu saziņas līdzekļos;
7.8. organizēt tikšanos ar studentiem un dažādu profesiju pārstāvjiem;
7.9. sadarboties ar skolas atbalsta personālu.

III. Skolēnu padomes izveide un vēlēšanas

8. Skolēnu padomes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka skolēnu padomes nolikums
9. Pašpārvalde tiek ievēlēta vispārējās, tiešās un aizklātās vēlēšanās vienu reizi gadā.
10. Katrā klasē ievēlē divus pārstāvjus.
11. Ievēlētās Pašpārvaldes darbības ilgums ir viens gads.
12. Skolēnu padomē ievēlētais skolēns beidz savu darbību pārtraucot mācības Valmieras 2. vidusskolā vai pašas gribas dēļ.

IV. Skolēnu padomes sastāvs un darbība organizācijā

13. Skolēnu padomes sastāvs: priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs, sektoru locekļi.
14. Padomes locekļi kopā lemj par sektoru izveidi.
15. Skolēnu padomes sēdēs piedalās visi padomes locekļi.
16. Skolēnu padomes sēdes 5. – 12. klašu grupā vada priekšsēdētājs un direktora vietniece audzināšanas darbā. Protokolu rakstā sekretāre.
17. Skolēnu padomes sēdes notiek Valmieras 2. vidusskolas telpās vismaz vienu reizi mēnesī.
18. Sēdes sākumā skolēnu padomes locekļi īsumā izklāsta notikumus, kas norisinājušies kopš iepriekšējās padomes sēdes. Ja ir bijis kāds projekts vai pasākums, tad izklāsts var būt detalizētāks.
19. Katram sēdes dalībniekam ir tiesības izteikties par katru apspriežamo jautājumu.
20. Nevienprātības gadījumā, jebkuram no sēdes dalībniekiem ir tiesības ierosināt balsošanu par kādu no jautājumiem.
21. Balsošanas kārtība.
a. Balsošana notiek atklāti, balsošanas brīdī paceļ roku.
b. Aizklātā balsošana notiek gadījumā, ja tiek lemts par jautājumu, kas attiecas uz kādu cilvēku personīgi.
c. Uz aizklātu balsošanu var ierosināt arī balsojot par citāda rakstura jautājumiem, par to lemj visi skolēnu padomes locekļi.
d. Gan atklātas, gan aizklātas balsošanas gadījumā balsis skaita un rezultātu paziņo skolēnu padomes priekšsēdētājs.

V. Skolēnu padomes tiesības un pienākumi

22. Skolēnu padomei ir tiesības:
22.1. organizēt skolēnu padomes darbību atbilstoši Valmieras 2. vidusskolas skolēnu padomes nolikumam;
22.2. iesniegt priekšlikumus Valmieras 2. vidusskolas administrācijai, skolu domei un pašvaldībai par mācību darba, kā arī sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumiem;
22.3. piedalīties Valmieras 2. vidusskolas darba plānošanā;
22.4. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Valmieras 2. vidusskolas nolikumā, skolēnu padomes nolikumā.
22.5. izteikt skolēnu padomes locekļu un skolēnu viedokļus skolas administrācijai;
22.6. informēt administrāciju vai direktoru par nepieciešamiem labojumiem un papildinājumiem iekšējās kartības noteikumos izglītojamiem;
22.7. rīkot pasākumus, saskaņojot tos skolēnu padomes darba plānā;

23. Skolēnu padomes pienākumi ir:
23.1.1. regulāri informēt skolēnus, skolotājus un administrāciju par darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
23.2. organizēt kārtības uzturētāju grupu pasākuma norises laikā;
23.3. atbalstīt Valmieras 2. vidusskolas administrāciju un skolotājus iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas nodrošināšanā;
23.4. skolēnu padomes locekļi uzņemas visu atbildību par saviem lēmumiem un to sekām;
23.5. organizēt tikšanos ar studentiem un dažādiem speciālistiem;
23.6. aktīvi iesaistīt skolēnus piedalīties skolas un pilsētas pasākumos;
23.7. aktīvi organizēt sektoru darbību sadarbojoties ar skolotājiem.

Izskatīts 2012. gada________________ Valmieras 2. vidusskolas skolēnu padomes sēdē.

Valmieras 2.vidusskolas skolēnu padomes priekšsēdētājs _________________J. Kalniņš