Atbalsta personāla darba laiki

IRINA ŠTEINBERGA, skolas medicīnas māsa

irina.steinberga@valmiera.edu.lv

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 8.30 – 16.30  8.30 – 16.30  8.30 – 16.30  8.30 – 16.30  8.30 – 16.30

Sertificēta savā specialitātē. Skolas medicīnas māsa sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos. Kontrolē bērnu imunizāciju, par vakcināciju informē vecākus un nosūtu pie primārās aprūpes vai ģimenes ārsta. Veic pasākumus tuberkulozes profilaksē.
Organizē sanitāri – higiēniskos pasākumus izglītības iestādē, infekcijas slimību gadījumos – veic bērnu medicīnisko novērošanu. Veic infekcijas slimību reģistrāciju un nepieciešamos pretepidēmijas pasākumus izglītības iestādē, lai novērstu infekcijas slimību izplatīšanos.

LĪGA PRIEDE, sociālais pedagogs

liga.priede@valmiera.edu.lv

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00

Uzklausa, informē, konsultē, sniedz atbalstu, izvērtē problēmu un palīdz to risināt, novēro, palīdz risināt konfliktsituācijas, ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās, pēta skolas vidi, sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas, pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus, palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes, koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem, visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

ANITA MOLOTKOVA, skolotājs – logopēds

anita.molotkova@valmiera.edu.lv

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
pēc individuālā grafika
II semestrī

Veic izglītojamo runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību. Izglītojamos logopēdiskajās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā, ja atbrīvojas vieta, un atskaita, kad novērsti valodas traucējumi. Vispirms uzņem izglītojamos ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības programmu apgūšanā.

INA NEIMANE, skolas psihologs

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
14.00-17.00 8.00-17.00
  • sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem, palīdz skolēniem risināt problēmas, kas traucē mācībām;
  • pēta bērnu psiholoģisko gatavību skolai;
  • izstrādā adaptācijas programmas, lai veicinātu jaunāko klašu skolēnu iejušanos skolā;
  • konsultē skolēnus individuāli un grupās par mācību jautājumiem, pašattīstību, savstarpējām attiecībām, konfliktu risināšanu un citām psiholoģiskām tēmām;
  • konsultē vecākus par bērnu audzināšanu;
  • sadarbojas ar skolas vadību, pedagogiem, sociālo pedagogu, speciālo pedagogu un logopēdu, lai izstrādātu un īstenotu skolēna atbalsta pasākumu plānu.