Pilsētas Bilingvālās izglītības MA vadītājs – Vjačeslavs Piskunovs (vjaceslavs.piskunovs@valmiera.edu.lv)

Bilingvālās izglītības skolotāju metodiskās apvienības darba plāns
2017./2018. mācību gadam

Mērķis: Saglabāt un attīstīt pozitīvo tendenci bilingvālajā/multilingvālā izglītībā, kā arī nodrošināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu mācību procesā Valmieras pilsētas skolās. Pēctecības nodrošināšana latviešu valodas apguvē pirmsskolā, sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā.
Uzdevumi:
· Pētīt bilingvālo mācību organizēšanas kvalitāti, metodiskos aspektus, stundu rezultativitātes priekšnoteikumus;
· Sniegt konsultācijas skolotājiem un vecākiem par bilingvālās mācību metodikas jautājumiem;
· CLIL programmas integrēšana sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā un pieredzes popularizēšana Valmieras pilsētā, novadā un valstī.
· Radīt iespēju skolotājiem pilnveidot savu metodisko kompetenci divvalodu metodoloģijā un starpkultūru izglītības jomā, kā arī attīstīt nepieciešamās valodas prasmes;
· Informēt sabiedrību par notiekošajām aktualitātēm mazākumtautību izglītības sistēmā;

2017./2018.m.g. sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Sākumskolas skolotāju MA un to vadītāju organizēt un plānot ISVA atklātās stundas.

Norises datums dd.mm.gggg. Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija       Vieta, laiks
Augusts
Darba plānošana:

·         plānošana kopā ar metodiskajām komisijām;

·         plānošana ar pirmsskolas izglītības iestādi;

plānošana ar sadarbības partneriem

V2V un V2V PII skolotāji
VPD analīze par 2016./2017. m.g. un plānošana uz 2017./2018. m.g.

·        Skolēnu mācību dinamikas analīze;

Valsts pārbaudes darbi.

 V2V un V2V PII skolotāji
Septembris
Mācību priekšmetu un CLIL skolotāju sanāksme V2V un V2V PII skolotāji
 Skolotāju bilingvālās izglītības tālākizglītības plānošana un organizēšana (BI, CLIL).  V2V un V2V PII skolotāji
Oktobris
03.10.2017. Bilingvālās izglītības MA sanāksmes V2V un V2V PII skolotāji
Jaunpienākušo skolēnu valodu prasmju diagnostika (sākumskola, pamatskola, vidusskola). V2V un V2V PII skolotāji
 Praktiskie semināri skolā, atklātās stundas, meistardarbnīcas, dalība konferencēs  pilsēta
10.10.2017. Skolotāju bilingvālās izglītības tālākizglītības plānošana un organizēšana (BI, CLIL). V2V un V2V PII skolotāji
13.10.2017.

13.-28.10.2017.

Nevalstiskās organizācijas „SVS atbalsta fonds” un Valmieras 2. vidusskolas VNF projekta konkursa “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2017” projekta “Slāvu svētki Valmieras 2. vidusskolā”, projekts Nr.25/2017/MAZ-4 Pilsēta Valmieras 2.vidusskola
Dalība projektos kuri vērsti uz integrāciju, kultūru un valodām. NPJR-2017/10272 – MULTIVECTOR (Multilingual World – VECTOR to improve competencies through language and career education) Lietuva
Novembris
Dalība projektos kuri vērsti uz integrāciju, kultūru un valodām. Pilsēta
 Praktiskie semināri skolā, atklātās stundas, meistardarbnīcas, dalība konferencēs  V2V un V2V PII skolotāji
06.-12.11.2017. Skolotāju bilingvālās izglītības tālākizglītības plānošana un organizēšana (BI, CLIL). V2V un V2V PII skolotāji
Sadarbības ar Latviešu valodas aģentūru Pilsēta
Nevalstiskās organizācijas „SVS atbalsta fonds” un Valmieras 2. vidusskolas VNF projekta konkursa “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2017” projekts „Te un tagad”, projekts Nr. 20/2017/KULT-6 Pilsēta Valmieras 2.vidusskola
Decembris
 Praktiskie semināri skolā, atklātās stundas, meistardarbnīcas, dalība konferencēs  V2V un V2V PII skolotāji
Skolotāju bilingvālās izglītības tālākizglītības plānošana un organizēšana (BI, CLIL). V2V un V2V PII skolotāji
Janvāris
 Praktiskie semināri skolā, atklātās stundas, meistardarbnīcas, dalība konferencēs  V2V un V2V PII skolotāji
Skolotāju bilingvālās izglītības tālākizglītības plānošana un organizēšana (BI, CLIL). V2V un V2V PII skolotāji
Februāris
 Praktiskie semināri skolā, atklātās stundas, meistardarbnīcas, dalība konferencēs  V2V un V2V PII skolotāji
Skolotāju bilingvālās izglītības tālākizglītības plānošana un organizēšana (BI, CLIL). V2V un V2V PII skolotāji
Marts
Dalība projektos kuri vērsti uz integrāciju, kultūru un valodām. NPJR-2017/10272 – MULTIVECTOR (Multilingual World – VECTOR to improve competencies through language and career education) Zviedrija
 Praktiskie semināri skolā, atklātās stundas, meistardarbnīcas, dalība konferencēs  Pilsēta
05.-12.05.2018. Skolotāju bilingvālās izglītības tālākizglītības plānošana un organizēšana (BI, CLIL). V2V un V2V PII skolotāji
Sadarbības ar Latviešu valodas aģentūru
Aprīlis/maijs
Bilingvālās izglītības MA sanāksme

 

V2V un V2V PII skolotāji  
Dalība projektos kuri vērsti uz integrāciju, kultūru un valodām. NPJR-2017/10272 – MULTIVECTOR (Multilingual World – VECTOR to improve competencies through language and career education) Igaunija
 Praktiskie semināri skolā, atklātās stundas, meistardarbnīcas, dalība konferencēs   Pilsēta  
Bilingvālās izglītības MA gada noslēguma sanāksme V2V un V2V PII skolotāji  
Dalība projektos kuri vērsti uz integrāciju, kultūru un valodām. NPJR-2017/10272 – MULTIVECTOR (Multilingual World – VECTOR to improve competencies through language and career education) Somija
Dalība projektos kuri vērsti uz integrāciju, kultūru un valodām. NPJR-2017/10272 – MULTIVECTOR (Multilingual World – VECTOR to improve competencies through language and career education) Latvija
  1. gada 29. septembrī                   skolotāju Metodiskās apvienības vadītājs/a                             /V. Piskunovs/