Pilsētas Bilingvālās izglītības MA vadītājs – Vjačeslavs Piskunovs (vjaceslavs.piskunovs@valmiera.edu.lv)

Valmieras pilsētas un starpnovadu bilingvālās izglītības skolotāju MA

darba plāns 2016./2017.m.g.

1. Galvenie uzdevumi mācību gadam

Mērķis: Saglabāt un attīstīt pozitīvo tendenci bilingvālajā/multilingvālā izglītībā, kā arī nodrošināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu mācību procesā Valmieras pilsētas skolās. Pēctecības nodrošināšana latviešu valodas apguvē pirmsskolā, sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā.

Uzdevumi:

  • Pētīt bilingvālo mācību organizēšanas kvalitāti, metodiskos aspektus, stundu rezultativitātes priekšnoteikumus;
  • Sniegt konsultācijas skolotājiem un vecākiem par bilingvālās mācību metodikas jautājumiem;
  • CLIL programmas integrēšana sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā un pieredzes popularizēšana Valmieras pilsētā, novadā un valstī.
  • Radīt iespēju skolotājiem pilnveidot savu metodisko kompetenci divvalodu metodoloģijā un starpkultūru izglītības jomā, kā arī attīstīt nepieciešamās valodas prasmes;
  • Informēt sabiedrību par notiekošajām aktualitātēm mazākumtautību izglītības sistēmā;
  • Aktualizēt jautājumu par latviešu valodas apguves iespējām un kvalitāti mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs.

 2. MA sanāksmes un profesionālās pilnveides pasākumi

Npk Pasākums Laiks Vieta
1. Darba plānošana:

·         plānošana kopā ar metodiskajām komisijām;

·         plānošana ar pirmsskolas izglītības iestādi;

·         plānošana ar sadarbības partneriem.

Septembris/oktobris  

 

 

 

 

 Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

2. Izbraukuma pieredzes apmaiņas semināri:

·     Rīgas privātā vidusskola KLASIKA;

·     Liepājas A. Puškina 2. vidusskola;

·     Igaunijas sadarbības skolas;

·     Lietuvas sadarbības skolas;

gada garumā
3. Bilingvālās izglītības MA sanāksmes

(2 reizes mācību gadā)

2015./2016.m.g. –augusts

2016./2017.m.g.

4. Mācību priekšmetu un CLIL skolotāju sanāksme 2016./2017.m.g.
5. Praktiskie semināri skolā, atklātās stundas, meistardarbnīcas, dalība konferencēs. gada garumā
6. Skolotāju bilingvālās izglītības tālākizglītības plānošana un organizēšana (BI, CLIL). gada garumā
7. Bilingvālās izglītības MA gada noslēguma sanāksme. 2017. gada jūnijs

3. Gatavošanās valsts pārbaudes darbiem, iepriekšējo rezultātu analīze

Npk Pasākums Laiks Vieta
1. VPD analīze par 2015./2016. m.g. un plānošana uz 2016./2017. m.g.

·        Skolēnu mācību dinamikas analīze;

·        Valsts pārbaudes darbi.

Gada garumā Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

2. Pēctecības nodrošināšana priekšmetu mācīšanā pārejā no pirmsskolas uz sākumskolu, no pamatskolas uz vidusskolu.

PII sagatavošanas grupas latviešu valodas zināšanu diagnostika

2016./2017.m.g. Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

4. Pasākumi izglītojamajiem

Npk Pasākums Laiks Vieta
1. Jaunpienākušo skolēnu valodu prasmju diagnostika (sākumskola, pamatskola, vidusskola). oktobris Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

2. Dalība projektos kuri vērsti uz integrāciju, kultūru un valodām. Gada garumā Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

+371 2 6148231

5. MA vadītāja un pedagogu līdzdalība Vidzemes un valsts pasākumos

Npk Pasākums Laiks Vieta
1. Sadarbības ar Latviešu valodas aģentūru. gada garumā Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

2. Dalība Latvijas un starptautiskajos pētījumos. gada garumā Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

3. LVA meistarklase Valmieras pilsētas un novadu sākumskolas skolotājiem gada garumā Rīga, LVA

6. Informatīvais un konsultatīvais darbs

Npk Pasākums Laiks Vieta
1. Sniegt konsultācijas skolotājiem un vecākiem par bilingvālās mācību metodikas jautājumiem (skolā, PII). gada garumā Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

2. Vākt, apkopot un izplatīt informāciju par divvalodu metodoloģiju, mazākumtautību izglītību, starpkultūru izglītību, veidot bilingvālo mācību metodisko bāzi. gada garumā Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

3. Organizēt skolotāju savstarpējo sadarbību, pieredzes apmaiņu, ieviest un veicināt inovācijas stundu hospitēšanā, analīzē. gada garumā Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

4. Regulāri iepazīstināt skolotājus ar LVA (Latviešu valodas aģentūra) sniegtajām norādēm, projektiem, kursiem, aktuālāko informāciju no IZM. gada garumā Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

6. Skolotāju pieredzes popularizēšana e – vidē, mācību materiālu izstrāde.   Valmieras 2. vidusskola

Vjačeslavs Piskunovs

7. Citas aktivitātes

 

  1. gada 15. septembrī                                                                           MA vadītājs                         /V. Piskunovs/