Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi veidoti, pamatojoties uz:

 • Izglītības likuma 54.pantu;
 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma 9., 15., 16.pantu.
 • LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 492 no 20.11.2001. “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.

Izglītojamā tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likuma 54. un 55. pantā
Izglītojamam ir saistoši ANO Konvencija par bērnu tiesībām, Latvijas Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums u.c. ārējie normatīvie dokumenti, kā arī Skolas nolikums un Valmieras 2. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem.

Ievērot sekojošus darba kārtības noteikumus:

 1. Laikā un precīzi izpildīt skolas direktora rīkojumus, skolas administrācijas lēmumus.
 2. Mācīties, strādāt godīgi un apzinīgi, ievērojot darba disciplīnu skolā;
 3. Aktīvi iesaistīties mācību vielas apguves procesā, mācīties atbilstoši savām spējām un censties mācīties vēl labāk;
 4. Uz stundām ierasties sagatavojies, izpildījis mājas darbus, paņēmis līdzi nepieciešamos mācību līdzekļus;
 5. Mācību stundas apmeklēt obligāti;
 6. Ar pienākumu apziņu, mērķtiecīgi gatavoties skolas un valsts pārbaudes darbiem;
 7. Skolēni skolā uzturas atbilstošā apģērbā un piemērotos apavos. Ģērbties tā, lai netiktu atkailināta ķermeņa vidusdaļa ( vēders, mugura). Skolā un skolas teritorijā aizliegts atklāti nēsāt apģērbu ar necenzētiem uzrakstiem un izteicieniem jebkurā valodā. Atrodoties skolā, nelietot galvassegas (cepures);
 8. Ierasties skolā laicīgi, nekavējot stundas;
 9. Uz skolu nenest mācību procesam neatbilstošus priekšmetus;
 10. Ievērot skolas „Kārtības noteikumus skolas garderobē;
 11. Klases atbildīgā persona ierodas uz stundu, ņemot līdzi klases žurnālu (izņemot 1. stundu). Pēdējā mācību stundā atbildīgā persona nodod klases žurnālu skolotājam;
 12. Katrā mācību stundā būt nodrošinātām ar visiem nepieciešamajiem mācību piederumiem, uzturēt tos kārtībā;
 13. Skolēnu pienākums katru stundu iesākt, pieceļoties un sasveicinoties ar skolotāju;
 14. Aizliegts traucēt mācību stundu norisi;
 15. Aiziet no mācību stundām sakarā ar dažādiem izsaukumiem (pie ārsta, uz sacensībām utt.) drīkst ar skolas administrācijas, klases audzinātāja vai skolas medmāsas atļauju;
 16. Mācību stundu laikā jāievēro mācību kabineta iekšējās kārtības noteikumi;
 17. Stundu laikā aizliegts lietot mobilo telefonu, audio ierīces, uz skolēna sola jāatrodas tikai stundās nepieciešamiem mācību līdzekļiem un piederumiem. Stundu laikā nedrīkst košļāt košļājamo gumiju, iziet no kabineta vai staigāt pa to bez skolotāja atļaujas;
 18. Beidzoties stundai, aiznest somu un citus personīgos mācību piederumus uz nākošas stundas telpu un starpbrīdī atpūsties šī kabineta tuvumā, gaitenī vai vestibilā; starpbrīžos labos laika apstākļos var uzturēties skolas pagalmā un sporta laukumā, stingri aizliegts uzturēties uz ielu braucamajām daļām.
 19. Brīvo stundu laikā drīkst uzturēties metodiskajā kabinetā, bibliotēkā, nullstāvā vai skolas kafejnīcā, saglabājot klusumu un netraucējot mācību procesu skolā;
 20. Pirms pusdienām visi pusdienotāji nomazgā rokas un pusdienu laikā ievēro galda kultūru;
 21. Pirms sporta stundām speciāli noradītās zēnu un meiteņu ģērbtuvēs skolēni saģērbjas atbilstošos sporta tērpos un dodas uz zāli vai sporta laukumu skolotāja pavadībā. Sporta tērpi un apavi nedrīkst būt ikdienā lietojami, nedēļas nogalē tie jānogādā mājās iztīrīšanai;
 22. Pret sevi un apkārtējiem izturēties ar cieņu un pieklājīgi;
 23. Sveicināt pieaugušos un skolas biedrus;
 24. Ievērot pieklājību, kārtību un disciplīnu stundās, starpbrīžos, pasākumos;
 25. Aizstāvot savu viedokli, respektēt citu cilvēku viedokli un uzskatus, saprasties un būt draudzīgam;
 26. Ar cieņu aizstāvēt skolas godu, piedaloties komandu spēlēs, sacensībās, mācību priekšmetu olimpiādēs;
 27. Neaizskart cilvēkus un viņu īpašumu;
 28. Būt atbildīgam par skolas, klases, ģimenes godu;
 29. Atbildēt par savu rīcību, uzvedību un sekmēm mācību priekšmetos;
 30. Rūpēties par kārtību apkārtējā vidē;
 31. Ievērot valsts, pašvaldības un skolas izdotos likumus, noteikumus;
 32. Skolēns ir atbildīgs par skolas mācību stundās izsniegtajiem mācību līdzekļiem;
 33. Skolēns ir atbildīgs par mācību grāmatu, sekmju lapu/dienasgrāmatu saglabāšanu;
 34. Skolā un ārpus tās apgūt un ievērot drošības noteikumus (higiēnas, ceļu satiksmes, ugunsdrošības, ekskursiju un pārgājienu, darba drošības u.c.);
 35. Rūpēties par savu un citu cilvēku drošību;
 36. Skolā, ierodoties ar transporta līdzekli, novietot to paredzētajās vietās un nebraukāt pa skolas teritoriju;
 37. Pakļauties dežuranta, pedagogu, skolas darbinieku prasībām;
 38. Ievērot Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumus;
 39. Nelietot skolas teritorijā atkarību izraisošas un apreibinošas vielas;
 40. Skolā aizliegts ienākt nepiederošām personām. Nepieciešamības gadījumā nepiederošām personām jāgriežas pie dežuranta;
 41. Skolā un tās teritorijā nedrīkst ienest un pielietot cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamas vielas;
 42. Nebūt vienaldzīgam konfliktsituācijās un ārkārtas gadījumos, iespēju robežās sniegt palīdzību;
 43. Mācību stundu kavējumu gadījumā, ierodoties skolā, iesniedz klases audzinātājam kavējumu attaisnojošu dokumentu, ko paraksta vecāki, ja kavētas 1-3 dienas, vai ārsts, ja kavētas vairāk kā 3 dienas;
 44. Pirms katras piedalīšanās ekskursijās, pārgājienos, sacensībās, talkās un citos sabiedriskajos pasākumos iepazīties ar šī pasākuma darba izpildes un drošības noteikumiem, izpildīt tos;
 45. Saudzēt skolas īpašumu, dabas resursus, iekārtas, inventāru, materiālus, mācību līdzekļus, cienīt savu un citu skolēnu un tehniskā personāla darbu;
 46. Aizliegts postīt zaļo zonu;
 47. Rūpēties par kārtību, tīrību skolā un tās apkārtnē;
 48. Ar cieņu izturēties pret valsts karogu, simboliku, pilsētas un skolas tradīcijām; Būt atbildīgam par skolas prestižu, ar labiem darbiem aizstāvēt skolas godu, reklamēt to; Būt lepnam par savu ģimeni, klasi, skolu, valsti; Prast nodziedāt Latvijas un skolas himnu atbilstošajos svinīgajos pasākumos;
 49. Skolas teritorijā aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un narkotiskās vielas;
 50. Aizliegts lietot fizisku spēku pret citiem, pazemot vai aizskart pārējo pašcieņu, izspiest naudu, spēlēt azarta spēles. Aizliegts lietot necenzētus vārdus;
 51. Ja skolēns izdarījis pārkāpumu, kas paredzēts Latvijas Kriminālkodeksā, Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Valmieras pilsētas saistošos noteikumos „Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā” vai Valmieras 2. vidusskolas iekšējās kartības noteikumos skolēniem, par notikušo tiek ziņots policijai vai sastādīts protokols par administratīvo pārkāpumu;
 52. Par šo noteikumu pārkāpšanu Skolas administrācija var:
 • Brīdināt skolēnu un viņa vecākus;
 • Lemt par skolēna nepiedalīšanos ārpusstundu pasākumos;
 • Izslēgt izglītojamo no skolas (vidusskolā), (atkarībā no pārkāpuma būtības un smaguma)
 • Uzlikt administratīvo sodu, atbilstoši Valmieras pilsētas saistošiem noteikumiem “Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā”.
 • Lemt par materiālu nodošanu izskatīšanai Valmieras rajona policijas pārvaldē, Valmieras pilsētas domes administratīvajā komisijā.