Nevalstiskā organizācija „SVS atbalsta fonds”

Nevalstiskā organizācija „SVS atbalsta fonds” ir nodibinājums, kurš darbojas no 27.05.2009.

Nodibinājuma darbības mērķi ir:

1. Valmieras 2. vidusskolas (turpmāk tekstā – skola) un vecāku sadarbības veicināšana;

2. Skolas tēla popularizēšana sabiedrībā;

3. Skolas, skolēnu, vecāku un sabiedrības līdzdarbības veicināšana;

4. Skolas darbības vispusēja attīstīšana.

Nevalstiskās organizācijas statuss ļauj SVS atbalsta fondam piedalīties dažāda veida projektos, piesaistīt līdzekļus no visdažādākiem avotiem, saņemt sponsoru un atbalstītāju palīdzību.

Aicinām arī Jūs atbalstīt Valmieras 2. vidusskolas rīkotos pasākumus, sniegt palīdzību skolai arī citās jomās.

Skolas atbalstam līdzekļus var pārskaitīt uz skolas nevalstiskās organizācijas fondu „SVS atbalsta fonds”

Reģistrācijas numurs 40008141262

AS SEB banka

Kods UNLALV2X

LV11UNLA0050023358253

Būsim pateicīgi Jums par jebkuru Jūsu palīdzību šajā sarežģītajā laikā.

Sīkāku informāciju var uzzināt:

andrejs.gluhovs@valmiera.edu.lv

tel. 64207548