Valmieras 2. vidusskolas Metodiskā padome

Valmieras 2.vidusskolas metodiskās padomes darba mērķus, saturu, uzdevumus, kā arī tiesības, pienākumus un darba formas nosaka Metodiskās padomes reglaments un tā darbojas saskaņā ar Skolas Nolikumu. Metodiskā padome organizē Valmieras 2.vidusskolas metodisko darbu, dodot iespēju ikvienam pedagogam uztvert un apliecināt sevi kā radošu personību profesionālā līmenī, mērķtiecīgi iesaistot pēc iespējas plašāku pedagogu loku skolas darba organizēšanā un pilnveidē.

Skolas metodisko komisiju vadītāji 2017./2018.m.g.

No kreisās puses: direktora vietnieks izglītības jomā un Valmieras pilsētas Bilingvālās izglītības MA vadītājs Vjačeslavs Piskunovs, Sākumskolas MK vadītāja Tatjana Koziņeca, Valodas MK vadītāja Iveta Gacka, Atbalsta personāla MK vadītāja Anita Molotkova, Matemātikas un dabaszinību MK vadītāja Tatjana Koļesņikova, Klašu audzinātāju MK vadītāja Jeļena Morozova, MK Cilvēks un sabiedrība vadītāja Irīna Baranova.