Mācību un metodiskā darba

mērķis un uzdevumi 2019./2020. mācību gadam

 

Skolas metodiskā tēma

 „Jaunai skolai – jaunu skolotāju: jo viss sākas ar mums!”

 

 

Mērķis

Paaugstināt pedagoģiskā un izglītības procesa kvalitāti, balstoties uz sabiedrībā pieprasītām kompetencēm: radošumu, inovāciju, kritisko domāšanu un veselīgu dzīves veidu, digitālo prātību, realizējot valsts apstiprinātus standartus un priekšmetu paraug programmas saturu, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

 

Galvenais uzdevums

Gatavojoties pilnveidotā mācību satura ieviešanai, sekot jaunākajiem piedāvājumiem pedagogu atbalstam, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu.