tal

Kārtība, kādā uzņem izglītojamos Valmieras 2. vidusskolā

Skolēna vecāki (aizbildņi), uzrādot bērna personu apliecinošu dokumentu, pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību, iesniedz:

  • iesniegumu stājoties 10.klasē
  • iesniegumu piesakoties uz 11. vai 12.klasēm;
  • apliecības par pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu
  • medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u)
  • apliecinājumu par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu
  • sekmju izrakstu, iepriekšējā gada vai semestra liecības kopiju, uzrādot oriģinālus

Ja izglītība ir iegūta citā valstī, – izglītības dokuments, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.
Uzņemšanā vidusskolā tiek veikta, ņemot vērā sekmju rezultātus, pedagogu personisko sarunu ar izglītojamo, viņa vecākiem vai aizbildņiem.

Iesnieguma paraugs: