Valmieras 2. vidusskola
Aicina skolēnus 5., 6., 7. multilingvālās klasēs (ar padziļinātu priekšmetu apguvi angļu valodā)
Papildus uzņem skolēnus 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 8., 9. klasēs
Mācības notiek bilingvāli
Dokumentus pieņem no plkst. 9.00 līdz 13.00 katru darba dienu
Ej un dari DZM klasēs!
Pulciņi TEV
Dārzeņi un piens pa brīvu sākumskolā 

Af0

Kārtība, kādā uzņem izglītojamos Valmieras 2. vidusskolā
Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  •     bērna medicīnisko karti (veidlapu Nr. 026/u)
  •     izziņu par apgūtu programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei.

Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārīgās pamatizglītības iestāde ir liecība.
Ja izglītība ir iegūta citā valstī, – izglītības dokuments, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un
sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.
Uzņemšanā vidusskolā tiek veikta, ņemot vērā sekmju rezultātus, pedagogu personisko sarunu ar izglītojamo, viņa vecākiem vai aizbildņiem.
Lai izglītojamo pieteiktu skolā, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda:

  •     izglītojama vārds, uzvārds un personas kods;
  •     izglītojamā deklarētā dzīves vieta;
  •     izvēlēta izglītības programma.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  •     iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  •     bērna medicīnisko karti (veidlapu Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais sasniedzis 18 gadu vecumu, izrakstu no stacionāra/ambulatora
  •     pacienta medicīniskas kartes (veidlapa Nr. 027/u).

 

Iesnieguma paraugs: