Valmieras 2. vidusskola
Aicina mācīties skolēnus multilingvālās klasēs (ar padziļinātu priekšmetu apguvi angļu valodā)
Papildus uzņem skolēnus 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 8., 9. klasēs
Mācības notiek bilingvāli
Dokumentus pieņem no plkst. 9.00 līdz 13.00 katru darba dienu
Ej un dari DZM klasēs!
Pulciņi TEV
Dārzeņi un piens pa brīvu sākumskolā 

Af0

Kārtība, kādā uzņem izglītojamos Valmieras 2. vidusskolā

Skolēna vecāki (aizbildņi), uzrādot bērna personu apliecinošu dokumentu – pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību, iesniedz:

  • iesniegumu
  • sekmju izrakstu, iepriekšējā gada vai semestra liecības kopiju, uzrādot oriģinālus
  • medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u)
  • apliecinājumu par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu

Skolēna vecāki (aizbildņi), piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  •     bērna medicīnisko karti (veidlapu Nr. 026/u);
  •     izziņu par apgūtu programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei.

 

Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārīgās pamatizglītības iestāde ir liecība.
Ja izglītība ir iegūta citā valstī, izglītības dokuments, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.

 

Iesnieguma paraugs: