Audzināšanas darba saturs ietver prioritātes un ieteicamās audzināšanas darba tēmas:

 •     Pilsoniskā audzināšana
 •     Saskarsmes kultūras pamatu veidošana
 •     Veselīga dzīvesveida, drošības izjūtas veicināšana
 •     Izglītība kā vērtība, karjeras izvēle
 •     Nacionālās kultūras izkopšana un attīstīšana

 

Audzināšanas darba mērķis un uzdevumi
2019./2020. mācību gadam.

Mērķis:

Nodrošināt pēctecību un tradīciju pārmantojamību audzināšanas darbā, interešu izglītībā un ārpusstundu pasākumu organizēšanā, vadīšanā un atbalstīšanā.

Uzdevumi:

 • Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē, ievērojot MK noteikumus Nr. 480.
 • Iedzīvināt Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas, iesaistīt skolēnus nozīmīgu sabiedriskās un kultūras dzīves notikumu aktivitātēs skolā, pilsētā, valstī, ievērojot MK noteikumus Nr. 480.
 • Sagatavoties un piedalīties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2020. gadā un  piedalīties pasākumu ciklā “ Pilsoniskā līdzdalība un labo darbu maratons”.
 • Nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” ieviešanu skolas ikdienas darbā, kā arī aktīvi piedalīties Kultūras ministrijas programmā ”Latvijas skolas soma” realizācijā.
 • Uzsākt darbu pie Valmieras 2. vidusskolas vērtību sistēmas izstrādāšanas.
 • Saglabāt skolas tradīcijas un slāvu tautas tradīcijas, organizējot pasākumus skolas un pilsētas līmenī. (t.s. pasākums “Skolas jubileja -75”).
 • Pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.
 • Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un nodrošināt skolēnu pašpārvaldes darbību, ka arī Skolas padomes darbu.
 • Aktualizēt skolas līmenī sadarbību ar vecākiem ( īpaši individuālās tikšanās) , nodrošinot caur skolas pasākumiem informācijas pārnesumu un vērtībizglītības metodiskās komisijas darbību.
 • Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties skolas interešu izglītības programmās, veicinot viņu karjeras vadības prasmju attīstīšanu, saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
 • Īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošās izglītības un pozitīvas uzvedības veicināšanai.
 • Īstenot skolas pasākumus pozitīvā mikroklimata uzturēšanai ,apkārtējas vides sakopšanai un saglabāšanai. Aktīvi iesaistīties EKO skolas darbībā.
 • Izglītot skolēnus par dažādu atkarību risku faktoriem  un veikt preventīvo darbu atkarību mazināšanai, akcentējot drošības jautājumus e-vidē.

 

Vērtībizglītības metodiskās jomas REGLAMENTS