Audzināšanas darba saturs ietver prioritātes un ieteicamās audzināšanas darba tēmas:

 •     Pilsoniskā audzināšana
 •     Saskarsmes kultūras pamatu veidošana
 •     Veselīga dzīvesveida, drošības izjūtas veicināšana
 •     Izglītība kā vērtība, karjeras izvēle
 •     Nacionālās kultūras izkopšana un attīstīšana

 

Audzināšanas darba mērķis un uzdevumi
2017./2018. mācību gadam.

Mērķis:
Nodrošināt pēctecību un tradīciju pārmantojamību audzināšanas darbā, interešu izglītībā un ārpusstundu pasākumu organizēšanā.

Uzdevumi:

 • Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē, ievērojot MK noteikumus nr. 480.
 • Iedzīvināt Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas, iesaistīt skolēnus nozīmīgu sabiedriskās un kultūras dzīves notikumu aktivitātēs skolā, pilsētā, valstī, ievērojot MK noteikumus nr. 480.
 • Turpināt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei.
 • Nodrošināt Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” ieviešanu skolas ikdienas darbā.
 • Saglabāt skolas tradīcijas un slāvu tautas tradīcijas, organizējot pasākumus skolas un pilsētas līmenī.
 • Pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.
 • Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un nodrošināt skolēnu pašpārvaldes darbību, ka arī Skolas padomes darbu.
 • Aktualizēt skolas līmenī sadarbību ar vecākiem, nodrošinot caur skolas pasākumiem informācijas pārnesumu un klašu audzināšanas metodiskās komisijas darbību.
 • Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties skolas interešu izglītības programmās, veicinot viņu karjeras vadības prasmju attīstīšanu, saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
 • Īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai, aktualizējot skolas iekšējās kārtības noteikumus skolas vides uzlabošanai un apkārtējas vides sakopšanai un saglabāšanai.
 • Aktīvi iesaistīties Ekoskolas darbībā un resursu jēgpilnā izmantošanā.
 • Izglītot skolēnus par dažādu atkarību risku faktoriem un veikt preventīvo darbu atkarību mazināšanai, akcentējot drošības jautājumus interneta lietošanā un autortiesību ievērošanu.