Audzināšanas darba saturs ietver prioritātes un ieteicamās audzināšanas darba tēmas:

  •     Pilsoniskā audzināšana
  •     Saskarsmes kultūras pamatu veidošana
  •     Veselīga dzīvesveida, drošības izjūtas veicināšana
  •     Izglītība kā vērtība, karjeras izvēle
  •     Nacionālās kultūras izkopšana un attīstīšana

 

Audzināšanas darba mērķis un uzdevumi
2017./2018. mācību gadam.

Mērķis:
Nodrošināt pēctecību un tradīciju pārmantojamību audzināšanas darbā, interešu izglītībā un ārpusstundu pasākumu organizēšanā.

Uzdevumi:

1.Stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti.
2. Izstrādāt skolas audzināšanas programmas galvenos aspektus.
3.Pastiprināt uzmanību iekšējās kontroles un kvalitātes jautājumiem, bērnu izglītošanai
veselības un drošības jautājumos.
4. Aktivizēt apzinātu un izvērtētu skolēnu pašpārvalžu darbību, ka arī Skolas padomes darbību.
5.Veicināt skolēnu pašattīstību un pašvērtējumu, atbildību un savstarpējo attiecību kultūru.
6. Pilnveidot klašu audzinātāju izglītības procesa vadības kompetences klasvadības procesa organizēšanas un vadīšanas darbā , kā arī sadarbībā ar vecākiem.
7. Iesaistīt pulciņu vadītājus un klases audzinātājus dalībai dažādos projektos un konkursos pilsētas, republikas, starptautiskajā mērogā, lai popularizētu skolas tēlu.
8. Turpināt sadarbību ar Valmieras 2. vidusskolas pirmskolas izglītības iestādi, ar skolas atbalsta personālu, pašvaldības un valsts institūcijām.