Valmieras 2. vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas atrodas Raiņa ielā 11., un darbojās no 2000. gada.

Pirmsskolas grupas apmeklē 92 bērni vecumā no 1 gada 6 mēn. līdz 7 gadiem.

Pirmsskolas grupas strādā 5 dienas nedēļā ar darbu laiku no 7.30- 18.00.

Pirmsskolas grupas īsteno IZM 2004. gada 08. jūlija licencētu (Nr. 4823) pirmsskolas mazākumtautību programmu, kods 01011121. Programmu īsteno 3 attīstības pakāpes krievu valodā (2 reizes nedēļā mācām latviešu valodu).

Valmieras 2. vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas atrodas Raiņa ielā 11., un darbojās no 2000. gada.

Pirmsskolas grupas apmeklē 92 bērni vecumā no 1 gada 6 mēn. līdz 7 gadiem.

Pirmsskolas grupas strādā 5 dienas nedēļā ar darbu laiku no 7.30- 18.00.

Pirmsskolas grupas īsteno IZM 2004. gada 08. jūlija licencētu (Nr. 4823) pirmsskolas mazākumtautību programmu, kods 01011121. Programmu īsteno 3 attīstības pakāpes krievu valodā (2 reizes nedēļā mācām latviešu valodu).

Pirmsskolas izglītības grupas darbības pamatmērķis ir īstenot pirmsskolas mazākumtautību programmu un sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei.

No iestādes 15 darbiniekiem 11 ir pedagoģiskie darbinieki:

* ar pabeigtu augstāko pedagoģisko izglītību 10 skolotāji;

* mācās neklātienē 1 skolotāja.

Attīstības plāna galvenās prioritātes, pie kurām kolektīvs strādā ir:

    bērnu veselības stiprināšana izmatojot daudzveidīgās darba formas;
    pedagogu tālāk izglītības līmeņa paaugstināšana;
    pilnvērtīgas bērnu attīstošās vides radīšana.

Grupu skolotāji strādā režīmā, kas nodrošina apakšgrupu un individuālo darbu ar bērniem, tādējādi sekmējot katra bērna attīstību atbilstoši spējām, vajadzībām.

Redzami panākumi bērnu fiziskajā, muzikālajā audzināšanā, valodas izkopšanā, veidošana par apkārtnes lietām, radošajās darbības.

Izmantojot daudzveidīgas darba metodes, pasākumus, tiek nodrošināta sadarbība ar ģimenēm.

Strādā sociālais pedagogs, logopēds.

    Katru gadu piedāvājam vecākiem un interesentiem iepazīties ar iestādes darbu, organizējot Atvērto durvju dienas.
    Rosinājām vecākus kopā ar bērniem piedalīties izstādēs – “Mūsu mīluļi”, “Rudens bērnu darbos”, “Pagatavotas Ziemassvētku kartiņas”, bērnu zīmējumi uz asfalta “Mana ģimene”.
    Regulāri bērniem tiek piedāvāti koncerti, teātra izrādes.
    Grupu un mūzikas skolotāji kopīgi veido Ziemassvētku sarīkojumus, Draudzības ballītes, Lieldienu sarīkojumus, 8. martam veltīts sarīkojums, izlaidumus, Rudens Svētkus, Sporta svētkus.
    Bērnu un ģimenes svētku diena “Kur bērni, tur prieks”.
    “Masļenica”, Marijas patvēruma un aizlūguma svētki.
    Pasākums “Mūs aicina skola”.
    “Es un mana drošā pasaule”.
    Jautras stafetes ar vecākiem (atrakcijas, saldais galds, diskotēka).