Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības

Valmieras pirmsskolas izglītības grupas

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Valmieras 2. vidusskolas (turpmāk- Iestāde) struktūrvienības Valmieras pirmsskolas izglītības grupas (turpmāk tekstā PII) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk Noteikumi) izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” (grozījumi MK noteikumi nr. 259 no 21.05.2013.g.). Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumiem Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, Ministru kabineta noteikumi nr. 890 no 17.09.2013.g „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.(MK 14.07.2015. g. noteikumu nr. 404 redakcija). MK 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādēs, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, Iestādes nolikumu un PII Reglamentu.
1.2. Noteikumi nosaka:
1.2.1. izglītojamo, viņu vecāku, personu, kas pilda vecāku pienākumus (Aizbildņu), (turpmāk- vecāki), rīcību PII un tās organizētajos pasākumos;
1.2.2. izglītojamo un viņu vecāku tiesības un pienākumus;
1.2.3. bērnu profilaktiskās veselības aprūpes, pirmās palīdzības sniegšanas kārtība PII, PII un bērnu vecāku rīcība saslimšanas ar infekcijas slimību gadījumos;
1.2.4. izglītības procesa organizāciju PII;
1.2.5. kārtību kā bērni, bērnu vecāki un PII darbinieki, tiek iepazīstināti ar Noteikumiem un atbildību par Noteikumu neievērošanu;
1.2.6. Izglītojamo drošības nodrošināšana.

2. Bērnu tiesības

2.1. Iegūt pirmsskolas izglītību atbilstoši katra spējām un tam, kā to nosaka Izglītības likums un Vispārējās izglītības likums;
2.2. Izglītības procesā izmantot PII un Iestādes telpas;
2.3. Tiesības uz dzīvības, veselības un attīstības maksimālu aizsargāšanu. Saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
2.4. Uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem ikdienā un organizētajos pasākumos;
2.5. Uz tiesībām būt pasargātam no fiziskās un garīgās seksuālās vardarbības ekspluatācijas un pavedināšanas, kā arī no citiem ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu viņam kaitēt;
2.6. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses, ņemot vērā bērna individualitāti;
2.7. Pārstāvēt PII dažāda mēroga pasākumos, konkursos, skatēs;
2.8. Uz nacionālās identitātes saglabāšanu.

3. Bērnu pienākumi

3.1. Mācīties, darboties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai;
3.2. Atbilstoši savam vecumam kopt sevi, sargāt un rūpēties par savu veselību, drošību. Atkarībā no savas vecuma pakāpes, ievērot elementārās sadzīves un kulturālās uzvedības normas, kā arī PII Iekšējās kārtības noteikumus, Drošības instrukcijas, ar kurām bērni, viņam saprotami, iepazīstināts PII, ģimenē;
3.3. Ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, ģimenes locekļiem, vienaudžiem, sabiedrību, valsti tās simboliem;
3.4. Saudzīgi izturēties pret PII un iestādes īpašumu, dabas resursiem, iekārtām, inventāru, materiāliem, mācību līdzekļiem;
3.5. Izmantojot savas tiesības neaizskart PII bērnu, iestādes darbinieku un citu cilvēku.

4. Izglītības procesa organizācija

4.1. Izglītības procesa organizāciju un kārtību PII nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi ārējie normatīvie akti, Iestādes iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi, PII Reglaments un citi PII iekšējie normatīvie dokumenti;
4.2. Mācību un audzināšanas darbs PII tiek organizēts noteiktā kārtībā dienas gaitā pirmsskolai raksturīgās organizācijas formās – rotaļnodarbībās, bērnu mācīšanās patstāvīgajā darbībā, izmantojot metodes, kuras nodrošina bērna aktivitāti;
4.3. Izglītības process PII notiek saskaņā ar gada tematisko plānu, rotaļnodarbību sarakstu un dienas kārtību;
4.4. PII bērnu mācību slodzi nedēļā un rotaļnodarbību skaitu nosaka Vispārējās izglītības likums un licencēta Valmieras 2. vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas;
4.5. Bērniem, kuri apmeklē piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības apguvei, rotaļnodarbību apmeklējums ir obligāts katru darba dienu, izņemot saslimšanas gadījumus;
4.6. PII strādā piecas darbadienas nedēļā no plkst. 7.30 līdz 19.00. Pirmssvētku dienās PII darba laiks saīsināts par vienu stundu;
4.7. Rotaļnodarbību sarakstu apstiprina Iestādes direktors;
4.8. Lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu un dalību rotaļnodarbībās, bērnu ieteicams uz PII atvest līdz plkst. 8.20, bērnu pavadošai personai (vecāki) bērns jāieved grupā un jāatstāj pedagoga vai pedagoga palīga uzraudzība, sniegt informāciju par bērna pašsajūtu un garastāvokli. Par regulāri vēlāku bērna ierašanos PII, informēt grupas skolotājas vai PII vadītāju. Nekādā gadījumā bērnu nelaist vienu uz PII. Noteikumu neievērošanas gadījumā tikts prasīts vecāku rakstiskais paskaidrojums;
4.9. Kārtība, kādā izglītības iestāde informē bērnu vēcākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē PII ir noteikta Valmieras 2. vidusskolas kārtībā „ Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos PII”;
4.10. Vecākiem jāierodas pēc bērniem ne vēlāk kā 18.45 , kopā ar bērnu PII jāatstāj līdz 19.00. Pēc šī laika grupas pedagogs, saskaņojot ar administrāciju, bērnu var nodot tiesībsargājošām instancēm;
4.11. Iestādē uzņem bērnus atbilstoši 2014.gada 27.novembra Valmieras pilsētas pašvaldības SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM Nr.221 “Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”;
4.12. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērna atrašanos PII pēc septiņu gadu sasniegšanas var pagarināt ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto kārtību;
4.13. Bērnu skaitu grupās nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem;
4.14. Grupu komplektēšana un bērnu uzņemšana notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem;
4.15. Iestādē mācību un audzināšanas darbs notiek atbilstoši licenzētai programmai, kā arī Iestādes direktora apstiprinātām PII darba plānam;
4.16. Bērns tiek nodrošināts ar mācību materiāliem atbilstoši Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.17. Rotaļnodarbības, pastaigas, individuālais darbs un citi mācību un audzināšanas pasākumi tiek organizēti atbilstoši Iestādes direktora apstiprinātām PII darba plānam, pedagogu vadībā, PII teritorijā vai ārpus tās;
4.18. Pasākumi, kurus organizē citas iestādes/organizācijas utt. (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.) notiek ārpus nodarbību laikā;
4.19. Uz masu pasākumiem vai ekskursijā ārpus iestādes bērnus ved: ja izglītojamā vecāki ar savu parakstu apstiprinājuši piekrišanu par piedalīšanos tajos. Pirms masu pasākumu apmeklēšanas skolotāja pārrunā ar bērniem kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par pārrunāšanas faktu, skolotāja veic atzīmi skolotājas dienasgrāmatā;
4.20. Ekskursijas, pārgājienus un citus pasākumus ārpus PII teritorijas atbildīgās personas organizē atbilstoši normatīvajiem aktiem;
4.21. Pirms došanās ekskursijās, tālās pastaigās, grupas skolotāja instruē bērnus par kārtības noteikumiem un drošību pasākumā. Par pārrunāšanas faktu, skolotāja veic atzīmi skolotājas dienasgrāmatā. Vienas grupas bērnus (līdz 30) pavada divi pieaugušie, no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs;
4.22. Sākot bērnam apmeklēt PII, viņa vecāki tiek iepazīsti ar PII Reglamentu, PII izglītības programmu, PII iekšējās kārtības noteikumiem;
4.23. Beidzot apmācību PII izglītojamais saņem izziņu, ka apmeklējis programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā pamatizglītības apguvei, iesniegšanai skolā;
4.24. PII organizētajos pasākumos piedalās tikai PII bērni, PII darbinieki, bērnu vecāki, ģimenes locekļi un Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības Valmieras pirmsskolas izglītības grupas vadītājas (turpmāk tekstā PII vadītāja) aicināti viesi;
4.25. Par PII organizētajiem pasākumiem vecāki tiek savlaicīgi informēti. Pasākumi ar bērnu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par bērnu drošību PII organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators. PII organizētie pasākumi bērniem kopā ar vecākiem notiek līdz plkst. 20.30;
4.26. Ekstrēmās situācijā PII darbiniekiem, vecākiem un bērniem rīkoties atbilstoši apstiprinātai kārtībai;
4.27. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas PII organizē tikai ar vecāku piekrišanu (parakstot apliecinājumu).

5. Vecāku tiesības

5.1. Vecāku pienākumus un tiesības nosaka Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības likums;
5.2. Slēgt ar izglītības iestādi Vienošanos- līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi PII;
5.3. Saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērna izglītošanu, pedagoģisko procesu;
5.4. Saņemt ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām;
5.5. Konsultēties ar iestādē strādājošiem speciālistiem, saņemt ieteikumus bērna attīstības veicināšanai;
5.6. Piedalīties pasākumos, sapulcēs, akcijās PII, tikt ievēlētam grupas un Iestādes padomē. Vērot bērnu darbības organizāciju grupās, to iepriekš saskaņojot ar grupas skolotāju un PII vadītāju;
5.7. Saņemt informāciju par bērna ēdināšanu PII;
5.8. Izteikt priekšlikumus, ieteikumus bērnu aprūpes un attīstības nodrošināšanai;
5.9. Citas Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktās tiesības bērnu izglītošanas nodrošināšanai;

6. Vecāku pienākumi

6.1. Bērna vecāki ir atbildīgi par to, lai viņu bērns iegūtu obligāto pirmsskolas izglītību;
6.2. Ievērot PII iekšējās kārtības noteikumus, respektēt Iestādes un PII prasības, Iestādes un pedagoģiskā padomes pieņemtos lēmumus;
6.3. Slēgt Līgumu ar Iestādes direktoru par bērna uzturēšanos PII, atbilstoši Dibinātāja noteiktajai formai;
6.4. Veikt maksājumus par bērna uzturēšanos PII nosacījumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem;
6.5. Ja bērns attaisnojošo iemeslu dēļ neapmeklē PII vecāki rīkojas atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības normatīvajiem aktiem;
6.6. Sniegt precīzu informāciju par bērnu, tā individuālajām īpatnībām, iemaņām, ēdināšanas un miega režīmu, slimībām;
6.7. Atvest un izņemt bērnu no PII, nodrošinot viņa dalību nodarbībās, miega un ēšanas regularitāti;
6.8. Katru rītu bērnu atvest uz PII veselu, sakoptu, un kārtīgi apģērbtu. Apģērbam jābūt atbilstošam gadalaikam un laika apstākļiem, līdzi dodot rezerves apģērbu, kā arī apavus, kas domāti nēsāšanai telpās. Bērnam jābūt līdz personīgās higiēnas kopšanas līdzekļi (ķemme, vienreizējās lietošanas kabatlakatiņi, zobu birste un zobu pasta – no 3 gadu vecuma), apģērbam, kurā bērns guļ dienas miegu. Bērnus, kuri nelieto podiņu, nodrošināt ar maināmu veļu;
6.9. Nodrošināt bērnu ar piemērotiem, ērtiem apaviem (sandales, kurpes ar nelielu papēdīti), nedrīkst nēsāt sandales bez siksniņām un čības. Sagādāt piemērotu sporta tērpu, regulāri to kopt;
6.10. Vasaras periodā (no maija līdz septembrim) sagādāt savam bērnam vieglu, gaišu galvas segu (cepurīti, lakatiņu) aizsardzībai pret saules negatīvo iedarbību;
6.11. Vecāki, atvedot uz PII un izņemot no PII bērnu apliecina to ar savu parakstu attiecīgajā žurnālā;
6.12. PII drīkst apmeklēt tikai veseli bērni, bērnu ārstēšana un atveseļošana nav iestādes darbinieku kompetencē;
6.13. Aizliegts bērnam uz PII dot līdzi zāles. Par zāļu lietošanas nepieciešamību īpašos gadījumos informēt PII medmāsu;
6.14. Informēt grupas skolotājas vai PII vadītāju par bērna prombūtnes iemesliem:
6.14.1. bērna vai vecāku slimības dēļ;
6.14.2. vecāku atvaļinājums;
6.14.3. citu attaisnojošo iemeslu dēļ.
6.15. Informāciju nodot savlaicīgi, iepriekšējā dienā, vai piezvanot līdz pašreizējās dienas plkst. 8.00. Nepaziņošanas gadījumā bērnam tiks aprēķināta dienas maksa par ēdināšanu;
6.16. Ilgākas bērna prombūtnes gadījumā par to brīdināt PII vadītāju rakstiskā veidā;
6.17. Vecāku un grupas skolotājas rīcību bērna neierašanas PII gadījumā nosaka Iestādes normatīvie akti;
6.18. Pēc PII speciālistu ieteikumiem konsultēties ar nepieciešamajiem ārstiem speciālistiem par bērna veselības stāvokli;
6.19. Ja vecāki paši nevar atnākt pēc bērna, par to brīdināt skolotājas un iepazīstināt ar cilvēku, kurš tiek pilnvarots bērnu izņemt (šai personai jābūt vecāku izrakstītai pilnvarai par bērna izņemšanu no PII, kas jāiesniedz PII vadītājai). Bērns netiek uzticēts alkohola reibumā vai citu psihotropo vielu iespaidā esošām personām un personām, kuras ir jaunākas par 13 gadiem. Nepieciešamības gadījumā, lai varētu bērnu uzticēt jaunākai personai par 13 gadiem, vecāki raksta PII vadītājai adresētu iesniegumu, kurā apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par bērna drošību, veselību un iespējamiem negadījumiem, kas var atgadīties ceļā uz mājām;
6.20. Pēc bērna izņemšanas no PII, PII nenes atbildību par bērna veselību un drošību;
6.21. Saudzīgi izturēties pret PII mantiskajām vērtībām, teritoriju un mācīt to bērniem; atlīdzināt PII zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;
6.22. Aizliegts PII teritorijā atrasties ar saviem mājdzīvniekiem;
6.23. Ar cieņu un toleranci izturēties pret PII darbiniekiem. Sekmēt, lai bērnam veidojas pozitīva attieksme pret apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem. Nerisināt konfliktsituācijas, ja tādas radušās, bērnu klātbūtnē;
6.24. Iesniegt Iestādes direktoram notariāli apliecinātu pilnvaru par personu/ām, kas var izņemt viņa bērnu no PII gadījumā, ja vecāki uz ilgstoši laiku atrodas ārpus valsts;

7. Atgādinājums vecākiem

7.1. Bērna atskaitīšanas kārtība no PII un attaisnoti iestādes neapmeklēšanas iemesli ir noteikti Valmieras pilsētas pašvaldības normatīvajos aktos;
7.2. Gadījumos, kad bērns tiek izņemts no PII uz laiku vai pavisam, vecākiem jāraksta rakstisks iesniegums Iestādes direktoram;
7.3. Vieta PII saglabājas bērna slimības, karantīnas, vecāku slimības un atvaļinājuma laikā, kā arī periodā, kad PII ir slēgta;
7.4. Pēc bērna slimošanas (ilgāk par 3 (trīs) dienām), atsākot apmeklēt PII, iesniegt grupas skolotājai ārstnieciskas personas izdotu zīmi par bērna veselības stāvokli;
7.5. Ja bērns PII nav apmeklējis līdz 3 dienam (izņemot infekcijas slimības), vecāks iesniedz iesniegumu norādot kavējuma iemeslus;
7.6. Par plānotu ilgstošu (vairāk kā 3 dienas) PII neapmeklēšanu attaisnojošu iemeslu dēļ (bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, vecāku atvaļinājums, citi neparedzēti gadījumi) vecākiem iepriekš rakstiski jāinformē PII administrāciju;

8. Bērnu profilaktiskās veselības aprūpes, pirmās palīdzības sniegšanas kārtība PII, PII un vecāku rīcība saslimšanas ar infekcijas slimību gadījumos

8.1. Pirmsskolas skolotāja vai medmāsa laikus informē vecākus par infekcijas slimību pazīmēm – caureja, vemšana, ādās, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37.5*c) ķermeņa temperatūra, infekciozas izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana;
8.2. Ja bērns nav apmeklējis PII infekcijas slimību pazīmju dēļ, vai arī, ja bērns ir slimojis ar normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju norādīto infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem PII informēšanai par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā;
8.3. Infekcijas slimību pazīmes, kuru konstatējot bērns var netikt pieņemts PII: stipras iesnas, stiprs klepus, caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, konjunktivīts (strutojošs acu iekaisums), paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi vai citas pazīmes. PII ir tiesības pieprasīt vecākiem ārsta izsniegto izziņu par bērna veselības stāvokli gadījumos, ja PII darbiniekiem ir aizdomas par bērna infekcijas slimības esamību. Lēmumu par atļauju apmeklēt PII pieņem bērna ģimenes ārsts vai ārstniecības iestāde;
8.4. PII neuzņem bērnus ar pedikulozi jeb utainibu;
8.5. Ja bērns saslimst PII, medicīnas māsa vai skolotājas nekavējoties informē vecākus. Ja nepieciešams bērns atrodas veselības punktā, kurā tiek nodrošināta nepārtraukta medicīnas māsas vai darbinieka uzraudzība līdz brīdim, kad ierodas vecāki;
8.6. Gadījumā, ja bērnam ir iedzimtas slimības, bijušas smagas operācijas vai ir alerģiskas reakcijas uz medikamentiem, pārtiku, ziedputekšņiem, insektu kodumiem uc., kas var apdraudēt bērna veselību un dzīvību, informēt PII medicīnas māsu, pēc nepieciešamības grupu darbiniekus;
8.7. Reizi mācību gadā medicīnas māsa veic antropometriskos mērījumus bērniem, redzes un dzirdes pārbaudi, stājas, koordinācijas traucējumu kontroli, kašķa un pedikulozes pārbaudi;
8.8. Ja bērns guvis nelielu sadzīves traumu vai viņam iekodis kukainis (bite, lapsene) un nav apdraudēta bērna veselība un dzīvība, pirmo palīdzību sniedz PII- traumas gūšanas vietā vai PII veselības punktā;
8.9. Smagu traumu, pēkšņas saslimšanas vai alerģisku reakciju gadījumos, kad bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, medicīnas māsa vai grupu darbinieki nekavējoties ziņo bērna vecākiem un izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, un nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu bērniem līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;
8.10. Ērces konstatēšanas gadījumā grupu darbinieki nekavējoties informē medicīnas māsu un vecākus, kopīgi vienojas par tālāku rīcību;
8.11. Grupas telpās aizliegts lietot jebkura veida medikamentus.

9. Atbildība par noteikumu neievērošanu

9.1. Noteikumu ir saistoši bērniem, vecākiem, PII darbiniekiem un PII apmeklētājiem;
9.2. Noteikumu neievērošanas gadījumā:
9.2.1. grupas skolotājs vai PII vadītājs var izteikt mutisku aizrādījumu vai veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;
9.2.2. grupas skolotājs vai PII vadītāja var lūgt rakstisko paskaidrojumu par šo noteikumu neievērošanu;
9.2.3. grupas skolotāja var iesniegt Iestādes direktoram vai PII vadītājai rakstisku ziņojumu.
9.2.4. Ja izdarīts pārkāpums, kas paredzēts Latvijas Kriminālkodeksa, Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Valmieras pilsētas saistošos noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā”, šo noteikumu vai citu normatīvo aktu neievērošanas gadījumā par notikušo tiek ziņots tiesībsargājošām iestādēm un sastādīts protokols par pārkāpumu.
9.3. Gadījumos, kad audzēknim ir vērojamas pazīmes par pielietotu vardarbību, PII nekavējoties par to ziņo tiesībsargājošām iestādēm un informē audzēkņa vecākus.

10. Bērnu drošības nodrošināšana

10. Darbinieku rīcība, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;

10.1 Bērnu drošību PII un PII vai Iestādes organizētajos pasākumos nosaka 24.11.2009. MK noteikumi Nr. 1338 „ Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādes un to organizētajos pasākumos” un PII normatīvie akti, ar kuriem bērni, PII darbinieki un bērnu likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;
10.2. Ja bērns PII apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
10.2.1.grupas skolotāja tekošās dienas laikā informē vecākus par bērna uzvedību un fiksē notikušo;
10.2.2.grupas skolotāja tekošās dienas laikā informē arī citu problēmsituācijā iesaistīto bērnu vecākus;
10.2.3. grupas skolotāja informē PII vadītāju par bērnu uzvedību un radušos problēmsituāciju.
10.3. Nepieciešamības gadījumā PII vadītāja nodrošina bērnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, atrašanos citā telpā cita pedagoga, medicīnas māsas, psihologa klātbūtnē. Atrašanās citā telpā var ilgt līdz brīdim, kamēr bērns nomierinās vai ierodas vecāki;
10.4.PII Vadītāja vispirms telefoniski informē vecākus par bērna uzvedību un veic pārrunas klātienē, ja bērna uzvedība neuzlabojas vai, ja vecāki nevēlas sadarboties, tad rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta bērna vecākiem informāciju par bērna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar PII un speciālistiem;
10.5 Iestādes Direktors rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar bērnu un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši bērna vajadzībām un situācijai;
10.6. Iestādes direktors ir tiesīgs pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā un saskarsmē;
10.7. Ja bērna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar PII un/vai pieaicinātajiem speciālistiem, Iestādes direktors informāciju nosuta Valmieras izglītības pārvaldei;
10.8. Ja bērns saskata draudus savai vai citu personu drošībai, par to nekavējoties ir jāsaka skolotājai, vai skolotāja palīdzei.

11. Kārtība, kādā bērnu vecāki un darbinieki tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

11.1. Iekšējas kārtības noteikumi ir izvietoti PII Vecāku mapēs;
11.2. Jaunuzņemto bērnu vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem pirmajā nedēļā, kad bērns uzsāk apmeklēt PII katru mācību gadu. Bērna vecāks iepazīšanos ar Noteikumiem apstiprina ar parakstu, norādot datumu, kad iepazinies ar noteikumiem;
11.3. Bērnu vecāku iepazīstināšanu ar Noteikumiem var veikt PII administrācijas pārstāvis vai grupas skolotājas;
11.4. PII darbinieki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti PII darbinieku sapulcēs, pēc Iepazīšanās darbinieks to ar parakstu apliecina, norādot datumu, reģistrācijas lapā;
11.5. Jauns darbinieks ar Noteikumiem tiek iepazīstināts pirms uzsāk darba pienākumu veikšanu, pēc iepazīšanas to ar parakstu apliecina norādot datumu, reģistrācijas lapā.

12 .Bērna iepazīstināšana ar Noteikumiem

12.1. Katra mācību gada sākumā pirmsskolas skolotāja iepazīstina bērnus ar Noteikumiem;
12.2. Pirmsskolas izglītības skolotāja izdara ierakstu Skolotāju dienasgrāmatā par bērnu iepazīstināšanu ar Noteikumiem;

13. Bērna uzvedības noteikumi PII un tās teritorijā

13.1. PII teritorijā esošo rotaļu inventāru izmantot tikai ar pirmsskolas izglītības skolotāja (turpmāk- skolotājs) vai skolotāja palīga atļauju un tikai PII darbinieku klātbūtnē;
13.2. Darbības ar asiem priekšmetiem ( šķērēm, adatu u.c.) veikt tikai ar skolotājas vai skolotāja palīga atļauju un viņu klātbūtnē;
13.3. Ievērot sabiedrībā pieņemtās pieklājības normas;
13.4. Cienīt vecākus, citus audzēkņus un PII darbiniekus;
135. Cienīt savu valsti, pilsētu, PII un skolu, tās simbolus;
13.6. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, mēbelēm, rotaļlietām, spēlēm un citu inventāru;
13.7. Saudzīgi izturēties pret PII teritorijā esošajiem kokiem, krūmiem un augiem;
13.8. Pastaigas laikā neiet ārpus PII teritorijas;
13.9. Uz rotaļnodarbībām vai pasākumiem ārpus grupas iet pāros – kolonnā viens aiz otra, mierīgi, negrūstīties un neskraidot;
13.10. Apģērba kabatās nedrīkst būt bīstamie priekšmeti (stikls, akmeņi, nūjiņas u.c.);
13.11. Rotaļnodarbību laikā nedrīkst ēst konfektes un košļāt košļājamo gumiju;
13.12. Rotaļnodarbību laikā sekot skolotājas noradījumiem;
13.13. Sporta inventāru izmantot tikai pēc sporta skolotājas instrukcijām;
13.14. Sporta vingrojumus izpildīt tikai pēc sporta skolotājas noradījumiem;
13.15. Ievērot rotaļu un spēļu noteikumus;
13.16. Kustību rotaļu laikā negrūstīt viens otru, ievērot distanci;
13.17. Ja kāds nokritis un viņam ir nepieciešama palīdzība pasaukt skolotāju vai pieaugušo, kas ir blakus;
13.18. Nodarbību beigās nolikt inventāru un citus materiālus savās vietās.

14.Noslēguma jautājumi

14.1. Noteikumus apstiprina un paraksta Iestādes direktors;
14.2. Ar Noteikumiem vecāki iepazīstas pirms bērna uzņemšanas PII apliecinot to ar savu parakstu slēdzot „Līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”;
14.3. Noteikumu kopija atrodas PII, vecākiem pieejamā vietā;
14.4. Katru gadu septembrī vecāki atkārtoti tiek iepazīstināti ar Noteikumiem un iespējamiem to grozījumiem, par to parakstoties grupas vecāku sapulces protokolā;
14.5. PII Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu kontrole Iestādes direktors, PII vadītāja, PII medmāsa, PII pedagogi un darbinieki, direktora vietnieks administratīvi – saimnieciskajā darbā.